Sociální péče

Odlehčovací služba Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč

Posláním odlehčovací služby Domácího hospice sv. Zdislavy je umožnit lidem, kteří bojují s nevyléčitelným onemocněním nebo geriatrickou křehkostí prožít poslední období svého života v domácím prostředí a současně být oporou těm, kteří jsou ochotni a schopni o své blízké pečovat. Služba umožňuje pečující osobě nezbytný odpočinek. Odlehčovací služba úzce spolupracuje se zdravotní částí Domácího hospice sv. Zdislavy.

Pečovatelky dochází do domácností, pomáhají a podporují nemocné při sebeobsluze, hygieně, přípravě a podávání stravy, oblékání i při vyplnění volného času. Nabízí doprovody k lékaři, na úřady, vyšetření apod.

S péčí pomáháme dětem i dospělým lidem žijícím na území Třebíčska.

ampulárium

Uvažujete o využití této služby?

Další informace o způsobu poskytování této péče se velmi podrobně vysvětlí na setkání se sociálním pracovníkem odlehčovací služby, které nejčastěji probíhá v domácím prostředí pacienta.

 

Kontaktujte nás ve všedních dnech a čase od 8.00 – 15.00, na telefonním čísle 739 390 940

 

Péče je poskytována po podpisu smlouvy. Smlouva je předem vzájemně prodiskutována a obě strany se shodnou na vzájemné spolupráci. Informace se týkají především podmínek poskytování služby, úhrad za službu, časů a možností poskytování péče. Jsou předány informace o způsobu nakládání s osobními a citlivými údaji i o povinnosti mlčenlivosti všech pracovníků služby. Proberou se časté dotazy týkající se například střídání pečovatelek, předání klíčů i doba platnosti smlouvy nebo možnosti vypovězení smlouvy. Čas se věnuje zejména domluvě frekvence a délky služeb s ohledem na kapacitu a finanční možnosti pečujících. Tématem schůzky je také předání informací o možnosti vyřízení příspěvku na péči, který je primárně určen na úhradu péče. (odkaz do sekce)

 

Služba vychází ze Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a v souladu s prováděcí Vyhláškou č. 505/2006 Sb. k tomuto zákonu v platném znění.

 

V případě potřeby máte možnost využít široké nabídky naší půjčovny moderních kompenzačních pomůcek, které Vám ulehčí péči.

CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Předem si domluvit schůzku s koordinátorem péče na čísle 739 390 940, v čase od 8.00- 15.00 hod.

Projít společně smlouvu, informovaný souhlas, platby, další možnosti péče.

Přemýšlet nad zajištěním celodenní přítomnosti dospělé, spolupracující osoby u nemocného, připravit prostředí např. zajištěním kompenzačních pomůcek, nejčastěji se jedná o polohovací lůžko.

Podílet se na plánu péče, spolupráce s hospicovým týmem.

Počítat s tím, že služba není zcela zdarma.

ZÁSADY SLUŽBY

Vycházíme z potřeb a přání uživatelů a jejich blízkých.

Poskytujeme služby podle konkrétních potřeb uživatele a nabízíme mu pouze ty služby, které potřebuje, a nejsou mu vnucovány služby, které využívat nechce.

Podporujeme uživatele v soběstačnosti a vytváříme podmínky pro to, aby uživatel mohl dělat činnosti, které zvládne a které si přeje.

Shromažďujeme pouze nezbytně nutné informace, které jsou potřebné pro poskytování služby.

Přistupujeme ke každému uživateli služby s úctou a trpělivostí s ohledem na jeho zdravotní stav a věk.

Naše služba je součástí multidisciplinárního týmu, velmi úzce spolupracujeme se zdravotní částí hospice- lékaři, zdravotními sestrami, psychologem.

Podporujeme uživatele v aktivitách, které vedou k zachování a rozvíjení vztahů s rodinou, přáteli, případně širokou veřejností.

Poskytujeme podporu i těm, kteří jsou ochotni a schopni o své blízké pečovat, včetně pomoci a podpory pozůstalým.

Vnímáme uživatele jako komplexní osobnost se svými bio-psycho-sociálními a spirituálními potřebami a podle toho k němu také přistupujeme.

Stížnosti

Stížnost může podat kdokoliv, například i zástupce kterého si rodina zvolí. Pacient i jeho blízcí mají právo vyjádřit svou nespokojenost připomínkou či stížností na poskytování služeb. Doba vyřízení stížnosti či připomínky činí maximálně 30 dnů od podání. Forma a podání stížností a připomínek může být ústní, telefonická nebo písemná.

 Vedoucí služby

 

Generála Sochora 705, 674 01 Třebíč

Telefon: 734 435 207

 
MGR. PETR JAŠEK

Ředitel Oblastní charity Třebíč

 

L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč

Telefon: 568 408 470
Email: trebic@charita.cz