Sociální péče

Odlehčovací služba Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč

Smyslem práce pečovatelek a sociálních pracovnic v rámci této služby je pomoc v zajištění nezbytných činností spojených s péčí o vážně nemocného blízkého. Dále nabízí pečujícím možnost odpočinku tím, že péči o jejich blízkého na určitý čas převezmou.

 

Pečovatelky dochází do domácností, pomáhají a podporují nemocné při sebeobsluze, hygieně, podávání stravy, oblékání i vyplnění volného času. Nabízí doprovody k lékaři, na úřady, vyšetření apod.

Pomáhají lidem s onkologickým onemocněním, všem, kteří mají prospěch z paliativně nastavené péče nebo trpí pokročilým syndromem demence.

 

Služby nabízíme bez ohledu na věk, lidem žijícím na území Třebíčska.

Uvažujete o využití této služby?

Další informace o způsobu poskytování této péče se velmi podrobně vysvětlí na setkání se sociálním pracovníkem odlehčovací služby, které nejčastěji probíhá v domácím prostředí pacienta.

 

Kontaktujte ve všedních dnech a čase 7:30 – 16:00 Mgr. Ilonu Hobzovou, koordinátorku odlehčovací služby, tel. 739 390 940, ilona.hobzova@trebic.charita.cz

 

Služba je poskytovaná na základě podepsané smlouvy a je pečlivě předem vysvětlena. Informace se týkají především podmínek poskytování služby, úhrad za službu, časů a možností poskytování péče. Jsou předány informace o způsobu nakládání s osobními a citlivými údaji i o povinnosti mlčenlivosti všech pracovníků služby. Proberou se časté dotazy týkající se například střídání pečovatelek, předání klíčů i doba platnosti smlouvy nebo možnosti vypovězení smlouvy. Čas je věnován domluvě na frekvenci a délce služeb s ohledem na kapacitu a finanční možnosti pečujících. Tématem schůzky je také předání informací o možnosti vyřízení příspěvku na péči, který je primárně určen na úhradu služby. (odkaz do sekce)

 

Služba vychází ze Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a v souladu s prováděcí Vyhláškou č. 505/2006 Sb. k tomuto zákonu v platném znění.

 

V případě potřeby máte možnost využít široké nabídky naší půjčovny moderních kompenzačních pomůcek, které Vám ulehčí péči.

Vycházíme z potřeb a přání člověka a jeho blízkých

Poskytujeme péči tak, aby byla zajištěna ve stejném rozsahu a kvalitě, jak je člověk zvyklý od svých blízkých.

 

Reagujeme na přání a dle našich možností se snažíme, aby člověk mohl o sobě a svých věcech rozhodovat až do konce.

 

Snažíme se, aby si člověk co nejdéle zachoval své schopnosti a dovednosti.

Vždy respektujeme prostředí člověka, ve kterém žije, nezasahujeme do domácích záležitostí a zvyklostí, pokud nebrání výkonu naší práce.

 

Poskytujeme podporu v situacích, kdy se člověk vyrovnává s vlastní smrtelností.

Pracujeme v rámci multidisciplinárního týmu Domácího hospice sv. Zdislavy.

Úhrady za službu

Odlehčovací služba je zpoplatněna částkou 130 Kč na hodinu, která vychází ze Zákona č. 108 o sociálních službách a vyhlášky 505 k tomuto zákonu. (celé znění zákona) Pokud péče netrvá hodinu, čas se poměrně krátí a počítá se podle skutečně odebraného času, na základě úkonů zaznamenaných pomocí čtecího zařízení. Součástí úkonů je také čas nezbytný na cestu.

Poskytovatel předkládá uživateli vyúčtování na základě realizovaných služeb:

  • Platbu v hotovosti lze provést v pokladně Oblastní charity Třebíč, na adrese ul. Leopolda Pokorného 15.
  • Platba poštovní poukázkou probíhá na účet poskytovatele č. 1520431319/0800, vedený u České spořitelny, a.s., variabilní symbol: 623, do zprávy pro příjemce se napíše: jméno uživatele – platba za odlehčovací službu. Zaplacením se rozumí připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
  • Platba převodem probíhá na účet poskytovatele č. 1520431319/0800, vedený u České spořitelny, a.s., variabilní symbol: 623. Do zprávy pro příjemce se napíše: jméno uživatele – platba za odlehčovací službu.

Stížnosti

Stížnost může podat kdokoliv, například i zástupce kterého si rodina zvolí. Pacient i jeho blízcí mají právo vyjádřit svou nespokojenost připomínkou či stížností na poskytování služeb. Doba vyřízení stížnosti či připomínky činí maximálně 30 dnů od podání. Forma a podání stížností a připomínek může být ústní, telefonická nebo písemná.

MGR. EVA VRÁBLOVÁ

Vedoucí služby

 

Generála Sochora 705, 674 01 Třebíč

Telefon: 734 435 207
Email: eva.vrablova@trebic.charita.cz

MGR. PETR JAŠEK

Ředitel Oblastní charity Třebíč

 

L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč

Telefon: 568 408 470
Email: trebic@charita.cz