Sociální péče

Odlehčovací služba Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč

Posláním odlehčovací služby Domácího hospice sv. Zdislavy je umožnit lidem, kteří bojují s nevyléčitelným onemocněním nebo geriatrickou křehkostí prožít poslední období svého života v domácím prostředí a současně být oporou těm, kteří jsou ochotni a schopni o své blízké pečovat. Služba umožňuje pečující osobě nezbytný odpočinek. Odlehčovací služba úzce spolupracuje se zdravotní částí Domácího hospice sv. Zdislavy.

Pečovatelky dochází do domácností, pomáhají a podporují nemocné při sebeobsluze, hygieně, přípravě a podávání stravy, oblékání i při vyplnění volného času. Nabízí doprovody k lékaři, na úřady, vyšetření apod.

S péčí pomáháme dětem i dospělým lidem žijícím na území Třebíčska.

ampulárium

Uvažujete o využití této služby?

Další informace o způsobu poskytování této péče se velmi podrobně vysvětlí na setkání se sociálním pracovníkem odlehčovací služby, které nejčastěji probíhá v domácím prostředí pacienta.

 

Kontaktujte nás ve všedních dnech a čase od 8.00 – 15.00, na telefonním čísle 735 159 676

 

Péče je poskytována po podpisu smlouvy. Smlouva je předem vzájemně prodiskutována a obě strany se shodnou na vzájemné spolupráci. Informace se týkají především podmínek poskytování služby, úhrad za službu, časů a možností poskytování péče. Jsou předány informace o způsobu nakládání s osobními a citlivými údaji i o povinnosti mlčenlivosti všech pracovníků služby. Proberou se časté dotazy týkající se například střídání pečovatelek, předání klíčů i doba platnosti smlouvy nebo možnosti vypovězení smlouvy. Čas se věnuje zejména domluvě frekvence a délky služeb s ohledem na kapacitu a finanční možnosti pečujících. Tématem schůzky je také předání informací o možnosti vyřízení příspěvku na péči, který je primárně určen na úhradu péče. (odkaz do sekce)

 

Služba vychází ze Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a v souladu s prováděcí Vyhláškou č. 505/2006 Sb. k tomuto zákonu v platném znění.

 

V případě potřeby máte možnost využít široké nabídky naší půjčovny moderních kompenzačních pomůcek, které Vám ulehčí péči.

 

Ceník – úhrady za poskytování péče od 1. 6. 2023

 

Odlehčovací služba dle zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.  

155,- Kč/hod

 

Základní činnosti odlehčovací služby jsou:

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1.      Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2.      Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
3.      Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
4.      Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
b) Pomoc při osobní hygieně
1.      Pomoc při úkonech osobní hygieny
2.      Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3.      Pomoc při použití WC
c) Pomoc při přípravě stravy
1.      Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby
d) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1.      Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
2.      Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
e) Sociálně terapeutické činnosti, vedoucí k udržení osobních a sociálních schopností
f) Pomoc při uplatňování práv
1.      Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
2.       Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
g) Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti
1.      Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
2.      Podpora při zajištění chodu domácnosti
Koupání v mobilní vaně 460,- Kč/úkon
 

Úhrady jsou platné od 1. června 2022 dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Do účtovaného času služby je započítán i čas nezbytný na zajištění služby v sazbě základních úkonů.

 

CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Předem si domluvit schůzku s koordinátorem péče na čísle 739 390 940, v čase od 8.00- 15.00 hod.

Projít společně smlouvu, informovaný souhlas, platby, další možnosti péče.

Přemýšlet nad zajištěním celodenní přítomnosti dospělé, spolupracující osoby u nemocného, připravit prostředí např. zajištěním kompenzačních pomůcek, nejčastěji se jedná o polohovací lůžko.

Podílet se na plánu péče, spolupráce s hospicovým týmem.

Počítat s tím, že služba není zcela zdarma.

ZÁSADY SLUŽBY

Vycházíme z potřeb a přání uživatelů a jejich blízkých.

Poskytujeme služby podle konkrétních potřeb uživatele a nabízíme mu pouze ty služby, které potřebuje, a nejsou mu vnucovány služby, které využívat nechce.

Podporujeme uživatele v soběstačnosti a vytváříme podmínky pro to, aby uživatel mohl dělat činnosti, které zvládne a které si přeje.

Shromažďujeme pouze nezbytně nutné informace, které jsou potřebné pro poskytování služby.

Přistupujeme ke každému uživateli služby s úctou a trpělivostí s ohledem na jeho zdravotní stav a věk.

Naše služba je součástí multidisciplinárního týmu, velmi úzce spolupracujeme se zdravotní částí hospice- lékaři, zdravotními sestrami, psychologem.

Podporujeme uživatele v aktivitách, které vedou k zachování a rozvíjení vztahů s rodinou, přáteli, případně širokou veřejností.

Poskytujeme podporu i těm, kteří jsou ochotni a schopni o své blízké pečovat, včetně pomoci a podpory pozůstalým.

Vnímáme uživatele jako komplexní osobnost se svými bio-psycho-sociálními a spirituálními potřebami a podle toho k němu také přistupujeme.

Stížnosti

Stížnost může podat kdokoliv, například i zástupce kterého si rodina zvolí. Pacient i jeho blízcí mají právo vyjádřit svou nespokojenost připomínkou či stížností na poskytování služeb. Doba vyřízení stížnosti či připomínky činí maximálně 30 dnů od podání. Forma a podání stížností a připomínek může být ústní, telefonická nebo písemná.

 Vedoucí služby Bc. Eva Hanáková

 

Generála Sochora 705, 674 01 Třebíč

Telefon: 733 670 166

MGR. PETR JAŠEK, MBA

Ředitel Oblastní charity Třebíč

 

L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč

Telefon: 568 821 290
E-mail: trebic@trebic.charita.cz